Podmienky ochrany osobných údajov

 • 1. Základné ustanovenia

  • 1.1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je Lucia Kudrnová, IČO 88771008, so sídlom Na Gruntě 299, 43401 Most-Vtelno, Česká republika. (Ďalej len: "správca").
  • 1.2. Kontaktné údaje správcu sú
   adresa: Lucie Kudrnová, Na Grunte 299, 434 01 Most-Vtelno, Česká republika
   email: info@muj-scholl.sk telefón: (+420) 604 823 081
  • 1.3. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických fyzickú, fyziologickú, genetické, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.
  • 1.4. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.
 • 2. Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov

  • 2.1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol / a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.
  • 2.2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy.
 • 3. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

  • 3.1. Zákonným dôvodom spracovanie osobných údajov je
   • • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
   • • oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
  • 3.2. Účelom spracovania osobných údajov je
   • • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či jej zo strany správcu plniť,
   • • zasielanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít.
   • • zasielanie dotazníka na hodnotenie kvality služieb eshopu, ak s tým vyslovíte súhlas.
  • 3.3. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle čl. 22 GDPR.
 • 4. Doba uchovávania údajov

  • 4.1. Správca uchováva osobné údaje
   • • po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
   • • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, ako 5 rokov.
  • 4.2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správcu osobné údaje vymaže.
 • 5. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

  • 5.1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby
   • • podieľajúce sa na dodanie tovaru / služieb / realizáciu platieb na základe zmluvy,
   • • zaisťujúci služby prevádzkovanie e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
   • • zaisťujúci marketingové služby.
   • • zaisťujúci hodnotenie kvality služieb eshopu, ak s tým vyslovíte súhlas.
  • 5.2. Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.
 • 6. Vaše práva

  • 6.1. Za podmienok stanovených v GDPR máte
   • • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
   • • právo opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR.
   • • právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
   • • právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
   • • právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
   • • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne ​​alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v článku. 3 týchto podmienok.
  • 6.2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.
 • 7. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

  • 7.1. Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
  • 7.2. Srávce prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
  • 7.3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverenej osoby.
 • 8. Záverečné ustanovenia

  • 8.1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.
  • 8.2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.
  • 8.3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol / a.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.

Muj-Scholl.sk